Tuyển sinh

Thông báo: V/v Danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Ngày 21/05/2019

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019:

1. Môn Tiếng Anh:

- Phòng 402 (xem tại đây)

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

2. Môn Kinh tế học:

- Phòng 402 (xem tại đây)

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

3. Môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ:
 

4. Môn Những vấn đề cơ bản về chính sách công

- Phòng 403 (xem tại đây)

- Phòng 405 (xem tại đây)

 

Các bài khác