Tuyển sinh

THÔNG BÁO: V/v Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Ngày 21/05/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  8  tháng 5  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
 
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo số 06/TB-HVCSPT ngày 10/04/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau:
I. LỊCH THI
1. Thời gian: Ngày 25 và 26/05/2019
2. Môn thi:
- Tiếng Anh (Sáng 25/05/2019) – Thời gian làm bài: 120 phút.
- Kinh tế học (Chiều 25/05/2019) – Thời gian làm bài: 180 phút.
- Những vấn đề cơ bản về chính sách công (Sáng 26/05/2019) – Thời gian làm bài: 180 phút.
- Lý thuyết Tài chính tiền tệ (Sáng 26/05/2019) – Thời gian làm bài: 180 phút.
3. Địa điểm thi:
Tại tầng 4, Học viện Chính sách và Phát triển, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
II. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI
1. Ngày 25/05/2019
 
Buổi sáng
Buổi chiều
Nhiệm vụ
7h30
13h00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
8h00 – 8h50
13h30 - 13h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi, phổ biến quy chế..
8h50 – 9h00
13h50 – 14h00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
9h00
14h00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
9h30
14h30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
10h45
16h45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
11h00
17h00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
           
  2. Ngày 26/05/2019
 
Thời gian biểu
Nhiệm vụ
Buổi sáng
7h00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
7h30 – 7h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi..
7h50 – 8h00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
8h00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
8h30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
10h45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
11h00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
 
 
 Nơi nhận:
-    HĐTS Thạc sĩ đợt 1 năm 2019;
-    Website Học viện;
-    Các đơn vị thuộc Học viện (Phối hợp t/h);
-   Lưu: TCHC; P.QLĐT.
 TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng

 

 

Các bài khác