Thông báo

Thông báo: V/v Rà soát thông tin và các điều kiện tốt nghiệp (đợt 4 năm 2020)

Ngày 21/10/2020

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQLCT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 21  tháng  10 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v Rà soát thông tin và các điều kiện tốt nghiệp (đợt 4 năm 2020)
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:
1. Các học viên có tên (danh sách kèm theo) rà soát thông tin cá nhân và các điều kiện tốt nghiệp trước khi Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và in bằng. Nếu có sai sót, học viên thông báo với phòng Quản lý đào tạo (đ/c Phúc, sđt: 0978753737) trước ngày 23/10/2020.
 
2. Học viên cần hoàn thiện học phí theo quy định trước ngày 23/10/2020.
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQLCT Đào tạo sau đại học.
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng