Thông báo

Thông báo: V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ngày 18/03/2020

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQLCT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 17 tháng  03 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2020
  
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HVCSPT ngày 15/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (đợt 1 năm 2020),
BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo học viên tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (danh sách kèm theo) đến làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Địa điểm: Phòng C202, tầng 2, HVCSPT, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
 
Ghi chú: Học viên mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân khi đến nhận bằng.
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Website Sau đại học;
- Lưu: BQLCT Đào tạo sau đại học.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng