Thông báo

THÔNG BÁO V/v hết thời gian đào tạo đối với học viên cao học Khóa 02

Ngày 12/03/2020

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQLCT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 11 tháng  03 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v hết thời gian đào tạo đối với học viên cao học Khóa 02
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ kết quả học tập của học viên;
 
BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo:
 
1. Các học viên cao học Khóa 02 (lớp CHTC01; CHCS02.1; CHCS02.2) có tên (danh sách kèm theo) đã hết thời hạn đào tạo tại Học viện.
2. Học viên có nguyện vọng tiếp tục theo học phải nộp đơn xin gia hạn (có xác nhận của người hướng dẫn) và bản thảo luận văn về BQLCT Đào tạo sau đại học trước ngày 30/03/2020 (đ/c Phúc, SĐT: 0978.753737). Sau thời gian trên, Học viện sẽ ra quyết định xử lý buộc thôi học đối với các học viên không có nguyện vọng tiếp tục theo học tại Học viện.
 
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Website Sau đại học;
- Lưu: BQLCT Đào tạo sau đại học.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng