Thông báo

THÔNG BÁO V/v tham dự Chương trình “TỰ HÀO VIỆT NAM”­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ngày 30/12/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v tham dự Chương trình “TỰ HÀO VIỆT NAM”­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 
Ban Quản lý chương trình sau đại học trân trọng thông báo và kính mời các anh/chị học viên, cựu học viên và gia đình tham dự chương trình “TỰ HÀO VIỆT NAM” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức:
- Thời gian: 19h00, Thứ ba, Ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm: Sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long, đường Nguyễn Chi Phương, Hà Nội.
- Thành phần: Học viên, cựu học viên và gia đình.
 
Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ (đ/c Phúc - 0978753737; Bình: 0914898859).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng