Thông báo

THÔNG BÁO V/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Ngày 25/12/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Số: 169/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Hà Nội, ngày  25  tháng 12  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019
 
Căn cứ Thông báo số 157/TB-HVCSPT ngày 04/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển về lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019;
Căn cứ kết quả chấm thi của thí sinh;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:
 
 
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2b).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên