Thông báo

THÔNG BÁO V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (lớp CHCS05.1-HN; CHTC04)

Ngày 15/12/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ Chính sách công khoá 05 (CHCS05.1) và Tài chính - Ngân hàng khóa 04 (CHTC04) tại Học viện;
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương của 2 lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 05 (CHCS05.1) và lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 04 (CHTC04) như sau:
1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 05 (CHCS05.1):
- Thời gian: 13h30 - 15h30, Chủ nhật, Ngày 22 tháng 12 năm 2019.
- Danh sách Hội đồng: xem tại đây
- Danh sách học viên tại các Hội đồng: xem tại đây
2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 04 (CHTC04).
- Thời gian: 15h30 - 18h30, Chủ nhật, Ngày 22 tháng 12 năm 2019.
- Danh sách Hội đồng: xem tại đây
- Danh sách học viên tại các Hội đồng: xem tại đây
Ghi chúHọc viên nộp 4 bản đề cương (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn) về phòng quản lý đào tạo trước thứ 4 ngày 18 tháng 12 năm 2019 (đ/c Phúc – 0978753737).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng