Thông báo

THÔNG BÁO: V/v làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2019

Ngày 03/12/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 02  tháng  12 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2019
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-HVCSPT ngày 04/11/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (đợt năm 2019,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các học viên có tên (danh sách kèm theo) đến làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp:
- Thời gian: 08h30 - 16h00, Thứ 5, Ngày 05 tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm: P601, Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội (gặp đ/c Thơ).
 
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng