Thông báo

Thông báo: v/v Điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHTC05; CHCS06.1-HN

Ngày 03/12/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHTC05; CHCS06.1-HN:

* Lớp CHCS06.1-HN

- Học phần: Triết học (xem tại đây)

- Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách (xem tại đây)

- Học phần: Tiếng Anh Chính sách công (xem tại đây)

* Lớp CHTC05-HN

- Học phần: Triết học (xem tại đây)

- Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách (xem tại đây)