Thông báo

THÔNG BÁO V/v Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2019

Ngày 03/09/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 30  tháng  08 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2019
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:
1. Các học viên có tên (danh sách kèm theo) đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019:
- Thời gian: 8h00, Thứ 6, Ngày 06 tháng 09 năm 2019.
- Địa điểm: Sân nhà Bái Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
2. Trang phục: Nữ (Áo dài), Nam (Sơ mi trắng).
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng