Thông báo

THÔNG BÁO V/v Rà soát thông tin và các điều kiện tốt nghiệp (đợt 2 năm 2019)

Ngày 30/08/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 29  tháng  08 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Rà soát thông tin và các điều kiện tốt nghiệp (đợt 2 năm 2019)
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:
1. Các học viên có tên (danh sách kèm theo) rà soát thông tin cá nhân trước khi Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và in bằng. Nếu có sai sót, thông báo với phòng Quản lý đào tạo (đ/c Phúc, sđt: 0978753737) trước ngày 01/09/2019.
2. Học viên cần hoàn thiện học phí theo quy định trước ngày 01/09/2019.
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng