Thông báo

THÔNG BÁO: V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày 17/06/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/TB-SĐH
Hà Nội, ngày  14  tháng  06 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng,
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn cuối khoá chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng như sau:
- Thời gian: 08h00 – 17h00, Thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm: P505.
- Danh sách học viên (file kèm theo).
- Học viên chuẩn bị máy tính và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 07h30.
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thị Đông