Thông báo

THÔNG BÁO V/v góp ý đề cương luận văn đối với lớp cao học Chính sách công khóa 3 (CSC 3.1)

Ngày 07/06/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số:      /TB-HVCSPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày       tháng  06  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v góp ý đề cương luận văn đối với
lớp cao học Chính sách công khóa 3 (CSC 3.1)
 
-  Thời gian: Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 21/6/2019;
-   Yêu cầu: Học viên nộp bản dự thảo luận văn có chữ ký của giáo viên hướng dẫn trước thứ 5 ngày 13/6/2019.
- Địa điểm: Nộp tại phòng Quản lý Đào tạo (Đ/c Vịnh, Sđt: 0968335569).
Đề nghị học viên lớp Chính sách công 3.1 nghiêm túc thực hiện./.
 
    Nơi nhận:
-          Ban Giám đốc (để b/c);
-          GV, học viên CSC3.1;
-         Lưu: TC-HC, ĐT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên