Thông báo

Thông báo: V/v Điểm thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ

Ngày 29/05/2019

Ban Quản lý chương trình Sau đại học thông báo điểm thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ:

1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 5 (CHCS05.1)

- Chính sách công: Xem tại đây

- Phát triển Vùng và Địa phương: Xem tại đây

2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 4 (CHTC04)

- Chính sách công: Xem tại đây

- Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội: Xem tại đây

- Phát triển Vùng và Địa phương: Xem tại đây