Thông báo

THÔNG BÁO V/v Lịch nghỉ hè năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ

Ngày 29/05/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 29  tháng  05 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch nghỉ hè năm học 2018_2019 của các lớp thạc sĩ 
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019_2020 của các lớp thạc sĩ;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến học viên các lớp thạc sĩ lịch nghỉ hè năm học 2018_2019 từ ngày 03 tháng 06 năm 2019 đến ngày 12 tháng 07 năm 2019.
Đề nghị học viên các lớp thạc sĩ nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
 
(đã ký)
 
ThS. Nguyễn Thị Đông