Đội ngũ giảng viên

Thông báo: V/v Lịch bảo vệ luận văn cuối khóa

Ngày 03/06/2021

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch bảo vệ luận văn cuối khóa:

1. Hội đồng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng:

- Học viên: Thế Hùng Cường, Nguyễn Thị Nguyệt Nga

- Thời gian: 08h30, Thứ 3 ngày 08 tháng 06 năm 2021.

- Địa điểm: C402

2. Hội đồng chuyên ngành Chính sách công:

- Học viên: Đỗ Hữu Luận, Nguyễn Thị Tú Thanh

- Thời gian: 14h00, Thứ 5 ngày 10 tháng 06 năm 2021.

- Địa điểm: C404