Banner-sdh

Kế hoạch học tập

Ngày 02/01/2015

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

 Thời gian đào tạo: 02 năm

STT
Học phần
Số tín chỉ
Loại giờ tín chỉ
Lên lớp
Tự học, bài tập nhóm

Lý thuyết
Bài tập, thảo luận
Học kỳ I (15)
 
Các học phần bắt buộc
15
 
 
 
1
Triết học
4
45
15
90
2
Tiếng Anh dành cho Chính sách công
3
30
15
60
3
Kinh tế vi mô dành cho CSC
3
30
15
45
4
Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách
2
20
10
45
5
Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo Kinh tế - Xã hội
3
30
15
60
Học kỳ II (14)
 
Các học phần bắt buộc
6
 
 
 
6
Chính sách công
3
30
15
60
7
Phân tích và đánh giá chính sách
3
30
15
60
 
Học viên chọn 3 trong số các học phần sau
9
 
 
 
8
Phương pháp nghiên cứu khoa học
3
30
15
60
9
Quản trị Nhà nước
3
30
15
60
10
Quản lý nhân lực khu vực công
3
30
15
60
11
Quản lý tài chính công
3
30
15
60
12
Luật và Chính sách công
3
30
15
60
Học kỳ III (19)
 
Các học phần bắt buộc
10
 
 
 
13
Chính sách kinh tế vĩ mô
4
45
15
90
14
Chính sách xã hội
3
30
15
60
15
Thẩm định dự án đầu tư công
3
30
15
60
 
Học viên chọn 3 trong số các học phần sau
9
 
 
 
16
Hệ thống chính trị so sánh
3
30
15
60
17
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương
3
30
15
60
18
Tài chính phát triển
3
30
15
60
19
Lập trình tài chính
3
30
15
60
20
Quản lý đô thị
3
30
15
60
Học kỳ IV (12)
1
Luận văn Thạc sỹ
12
 
 
 
 
TỔNG CỘNG
60
 
 
 
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN