Banner-sdh

Môn thi & Đề cương

Ngày 02/01/2015

CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

 1. Các môn thi tuyển:

- Môn cơ sở: Kinh tế học (bao gồm: Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô).
- Môn cơ bản: Những vấn đề cơ bản về Chính sách công
- Môn Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).
 Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo qui định hiện hành.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.
+ Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh.  
2. Điều kiện trúng tuyển:
          Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) thí sinh phải đạt điểm 5,0 trở lên mỗi môn thi theo thang điểm 10 hai môn: môn Kinh tế học và môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công; môn tiếng Anh đạt 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.
          Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn: Kinh tế học và Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và chỉ tiêu tuyển sinh của chuyên ngành.
Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì xét đến ưu tiên theo thứ tự:
- Thí sinh là nữ;

- Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công, Môn kinh tế học; Môn Tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm thi cao hơn).

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN