Banner-sdh

Điều kiện dự thi

Ngày 02/01/2015

ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện về văn bằng:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  phải có một trong các điều kiện sau đây:
-         Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành Chính sách công;
-         Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành Chính sách công và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học tại Học viện;
(Quy định về ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành,chuyên ngành Chính sách công và Danh mục các môn học bổ sung kiến thức ngành theo Phụ lục 01 đính kèm)
2. Điều kiện về thâm niên công tác:
-         Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý đạt loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
-         Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý dưới loại Khá phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác.
-         Những người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực trên.
3  Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự).
4 Có đủ sức khoẻ để học tập.
5 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Học viện.

 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN