Banner-sdh

Thời khóa biểu bổ túc kiến thức

Ngày 02/02/2016

Thông báo: V/v Lịch học bổ sung kiến thức và lịch ôn tập kiến thức - Chuyên ngành Chính sách công và Tài chính Ngân hàng đợt I năm 2016

 Xem lịch học bổ sung kiến thức tại đây

Xem lịch học ôn tập kiến thức tại đây

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN