Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Danh sách Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn (lớp CHCS03.2) ngày 31/03/2019

Ngày 29/03/2019

Ban Quản lý chương trình Sau đại học thông báo danh sách Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn (lớp CHCS03.2):

1. Danh sách thành viên Hội đồng: Xem tại đây

2. Danh sách học viên tại các Hội đồng: Xem tại đây

Các bài khác