Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/03/2019) và lịch thi kết thúc học phần lớp CHTC04

Ngày 18/03/2019

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo:

1. Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/03/2019): Xem tại đây

2. Lịch thi kết thúc học phần  Lớp CHTC04:

- Học phần: Chính sách công

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

+ Địa điểm: P403

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội

+ Thời gian: 09h35 - 11h05, Chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: P403

- Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Phát triển vùng và Địa phương

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

+ Địa điểm: P403

+ Danh sách thi:

- Học phần: Bảo hiểm

+ Thời gian: 14h35 - 15h35, Chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: P403

 - Danh sách thi: Xem tại đây