Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn và thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá của lớp CHTC02

Ngày 21/02/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 20  tháng  02 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn và thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá của lớp CHTC02
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các lớp thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng  khoá 02;
- Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Khoá 02 - Đợt 1 năm 2018;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến các học viên lớp CHTC02 như sau:
(1). Thời gian họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
- Thời gian: Chủ nhật, Ngày 17 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.
- Học viên phải nộp 03 cuốn luận văn hoàn chỉnh (có chữ ký của người hướng dẫn khoa học) về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 09 tháng 03 năm 2019 (qua đ/c Phúc - sđt: 0978753737).
(2). Thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá:
- Thời gian dự kiến: tháng 04 năm 2019.
Đề nghị các học viên lớp CHTC02 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên BQL Chương trình sau đại học.
- Lớp CHTC02;
- Lưu: TC-HC, BQL Chương trình sau đại học.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên