Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 18/02/2019

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch đào tạo năm 2019 của lớp CHCS03.1

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 18  tháng  02 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch đào tạo năm 2019 của lớp CHCS03.1
 
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
 - Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Học viện;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các lớp thạc sĩ chính sách công  khoá 3;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến các học viên lớp CHCS03.1 như sau:
(1). Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ:
- Thời gian: 08h00-17h00, Thứ 7, ngày 23 tháng 02 năm 2019.
- Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.
- Danh sách Hội đồng: Xem tại đây
- Học viên phải nộp đề cương (bản cứng) có chữ ký của người hướng dẫn khoa học về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/02/2019 (qua đ/c Vịnh - sđt: 0968335569).
(2). Thời gian họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
- Thời gian dự kiến: tháng 6 năm 2019.
(3). Thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá:
- Thời gian dự kiến: tháng 8 năm 2019.
Đề nghị các học viên lớp CHCS03.1 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên BQL Chương trình sau đại học.
- Lớp CHCS03.1;
- Lưu: TC-HC, BQL Chương trình sau đại học.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN