Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch đào tạo năm 2019 của lớp CHCS03.1

Ngày 18/02/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 18  tháng  02 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch đào tạo năm 2019 của lớp CHCS03.1
 
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
 - Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Học viện;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các lớp thạc sĩ chính sách công  khoá 3;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến các học viên lớp CHCS03.1 như sau:
(1). Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ:
- Thời gian: 08h00-17h00, Thứ 7, ngày 23 tháng 02 năm 2019.
- Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.
- Danh sách Hội đồng: Xem tại đây
- Học viên phải nộp đề cương (bản cứng) có chữ ký của người hướng dẫn khoa học về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/02/2019 (qua đ/c Vịnh - sđt: 0968335569).
(2). Thời gian họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
- Thời gian dự kiến: tháng 6 năm 2019.
(3). Thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá:
- Thời gian dự kiến: tháng 8 năm 2019.
Đề nghị các học viên lớp CHCS03.1 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên BQL Chương trình sau đại học.
- Lớp CHCS03.1;
- Lưu: TC-HC, BQL Chương trình sau đại học.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên