Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn

Ngày 16/01/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  14  tháng  01 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
  
          - Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
          - Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
            - Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng,
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn cuối khoá lớp: CHTC01; CHTC02 như sau:
           - Thời gian: 08h00-17h00, Thứ 7 ngày 19 tháng 01 năm 2019.
           - Địa điểm: Hội đồng 1,3 (P505); Hội đồng 2,4 (P405).
           - Danh sách học viên tại các Hội đông (file kèm theo).
           - Học viên chuẩn bị máy tính và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 07h45.
 
Đề nghị các học viên lớp: CHTC01; CHTC02 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng