Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Tham gia Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018 (VSF)

Ngày 14/01/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  11  tháng  01 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Tham gia Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018 (VSF)
 
Tiếp theo thành công Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018 (VSF), Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức VSF lần thứ 2:
- Thời gian: 13h30, Thứ 6, Ngày 18 tháng 01 năm 2019.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
- Nội dung: Thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội toàn diện để phát triển bền vững.
- Thành phần: Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức, chuyên gia quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
 - Chương trình: Xem tại đây
 
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo học viên các lớp chuyên ngành: Chính sách công, Tài chính Ngân hàng sắp xếp thời gian tham dự.
 
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website;
- Các lớp thạc sĩ;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 
Xem thông tin chính thức tại: http://apd.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/7p5mBgFRGTPq/content/dien-an-ben-vung-viet-nam-vsf-2019-

Các bài khác