Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v thời gian và địa điểm tổ chức góp ý đề cương luận văn đối với lớp Tài chính – Ngân hàng khóa 3 (CHTC03)

Ngày 09/01/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số: 04/TB-HVCSPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày  8 tháng  1  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v thời gian và địa điểm tổ chức góp ý đề cương luận văn đối với
lớp Tài chính – Ngân hàng khóa 3 (CHTC03)
 
-         Thời gian: Từ 8h30 – 17h00, ngày 13/01/2019
-         Địa điểm: Hội đồng 1,2 phòng 405
 Hội đồng 3,4 phòng 401
 Hội đồng 5,6 phòng 403
-         Danh sách hội đồng (Phụ lục đính kèm)
-         Danh sách học viên (Phục lục đính kèm)
Đề nghị giảng viên có tên trong Quyết định và học viên lớp CHTC03 nghiêm túc thực hiện./.
 
    Nơi nhận:
-          Ban Giám đốc (để b/c);
-          GV, HVCHCSC04;
-         Lưu: TC-HC, ĐT.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 

Các bài khác