Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1; CHTC04

Ngày 09/01/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1; CHTC04:

1. Lớp CHCS05.1

- Học phần Triết học: Xem tại đây.

- Học phần Kinh tế học quản lý: Xem tại đây.

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Tiếng Anh Chính sách công: Xem tại đây

2. Lớp CHTC04

- Học phần Triết học: Xem tại đây.

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Tiếng Anh Tài chính ngân hàng: Xem tại đây

 

Các bài khác