Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn

Ngày 27/12/2018

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  26  tháng  12 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công,
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn cuối khoá lớp CHCS02.1 như sau:
- Thời gian: 08h00, Thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2019.
- Địa điểm: P504; P505.
- Danh sách học viên tại các Hội đông (file kèm theo).
- Học viên chuẩn bị máy tính và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 07h45.
Đề nghị các học viên lớp CHCS02.1 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- BQL Chương trình sau đại học;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng