Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 19/12/2018

THÔNG BÁO V/v Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Chính sách công khóa 3 (lớp CHCS03.1)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Chính sách công khóa 3 (lớp CHCS03.1)

- Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

- Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ theo kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Khóa 3 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Chính sách công khóa 3 (lớp CHCS03.1) của Học viện Chính sách và Phát triển (danh sách kèm theo).

          Để đảm bảo luận văn thạc sĩ hoàn thiện theo đúng thời hạn, Học viện đề nghị các học viên:

- Liên hệ với người hướng dẫn khoa học để chuẩn hóa lại tên đề tài và hoàn thiện đề cương luận văn. Đề cương luận văn gửi về Phòng Quản lý đào tạo qua địa chỉ email: vinhapd@gmail.com, thời hạn nộp đề cương trước ngày 31/12/2018

- Học viện dự kiến tổ chức Hội đồng chuyên môn để góp ý cho đề cương vào ngày 04/01/2019.

- Học viên có nhu cầu nhận Giấy mời giảng viên hướng dẫn khoa học tại phòng Quản lý đào tạo (gặp đ/c Phùng Đình Vịnh)

 

 

Nơi nhận:

- Lớp CHCS03.1;

- Đăng website;

- Lưu: P.QLĐT.

TL.GIÁM ĐỐC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN