Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 03/12/2018

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 08/12/2018) và lịch thi lớp: CHCS05.1; CHTC04

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 08/12/2018) và lịch thi lớp: CHTC04; CHCS05.1:

1. Lịch thi các lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 4

* Lớp CHTC04:

 - Học phần: Triết học

+ Thời gian: 08h00 - 10h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P402

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

+ Thời gian: 10h15 - 11h15 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P402

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng

+ Thời gian: 13h30 - 15h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P402

+ Danh sách thi: Xem tại đây

* Lớp CHCS05:

- Học phần: Triết học

+ Thời gian: 08h00 - 10h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Tiếng Anh Chính sách công

+ Thời gian: 10h05 - 11h35 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Kinh tế học quản lý

+ Thời gian: 13h30 - 15h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

+ Thời gian: 15h15 - 16h15 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

2. Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 08/12/2018)

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN