Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 26/11/2018

THÔNG BÁO V/v Lịch họp hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  26  tháng  11 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
  
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công;
- Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-HVCSPT ngày 10/09/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công - đợt 1 năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công - đợt 2 năm 2018;
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo:
(1). Học viên nộp 03 cuốn luận văn có chữ ký của người hướng dẫn về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 12 tháng 12 năm 2018 (gặp đ/c Phúc).
(2). Lịch Họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
- Thời gian: 08h00-17h00 Thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: P505.
Đề nghị các học viên lớp CHCS02.1 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lớp CHCS02.1;
- Ban Quản trị website (t/b);
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng

 

 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN