Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 24/11/2018) và lịch thi lớp: CHCS03.1; CHCS05

Ngày 22/11/2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 24/11/2018) và lịch thi lớp: CHCS03.1; CHCS05:

1. Lịch thi các lớp thạc sĩ Chính sách công

* Lớp CHCS03.1:

 - Học phần: Tài chính phát triển

+ Thời gian: 08h00 - 09h30 Chủ nhật ngày 02 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: (Xem tại đây)

  - Học phần: Chính sách thuế

+ Thời gian: 09h45 - 11h15 Chủ nhật ngày 02 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: (Xem tại đây)

* Lớp CHCS05:

- Học phần: Triết học

+ Thời gian: 08h00 - 10h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi:

- Học phần: Tiếng Anh Chính sách công

+ Thời gian: 10h05 - 11h35 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi:

- Học phần: Kinh tế học quản lý

+ Thời gian: 13h30 - 15h00 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi:

- Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

+ Thời gian: 15h15 - 16h15 Chủ nhật ngày 09 tháng 12 năm 2018

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi:

2. Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 24/11/2018)

Xem lịch học tại đây