Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 01/11/2018

Thông báo: V/v Điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ:

1. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 1 (CHTC01)

 - Học phần: Kinh tế lượng (xem tại đây)

- Học phần: Chính sách thuế (xem tại đây)

- Học phần: Quản lý tài chính bảo hiểm (xem tại đây)

- Học phần: Quản trị rủi ro cho các tổ chức tài chính vi mô (xem tại đây)

2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02)

- Học phần: Kinh tế học trong chi tiêu chính phủ (xem tại đây)

- Học phần: Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo Kinh tế - Xã hội (xem tại đây).

- Học phần: Chính sách công (xem tại đây).

- Học phần: Tài chính phát triển (xem tại đây).

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN