Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 11/10/2018

Thông báo: V/v Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Đợt 1 năm 2018 (lớp CHTC02)

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Đợt 1 năm 2018 (lớp CHTC02):

Xem Quyết định tại đây

Danh sách kèm theo


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN