Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 08/10/2018

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS03.1 và Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 13/10/2018)

1. Lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS03.1

- Học phần: Chính sách kinh tế vĩ mô

+ Thời gian: 08h00-10h00, Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018

+ Địa điểm: P702

- Học phần: Phân tích và Đánh giá chính sách

+ Thời gian: 10h15-11h45, Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018

+ Địa điểm: P702

2. Thời khóa biểu các lớp thạc sĩ: Xem tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN