Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 01/10/2018

THÔNG BÁO V/v nộp học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo học kỳ I năm học 2018_2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v nộp học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo học kỳ I năm học 2018_2019
 
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc mức thu đối với hệ đào tạo thạc sĩ năm 2018_2019;
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch nộp học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo kỳ I năm học 2018-2019 của hệ đào tạo thạc sĩ như sau:
 
1. Học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo: 9.000.000 đ (chín triệu đồng).
2. Hình thức nộp: Chuyển khoản.
3. Tài khoản: 12210001023734; BIDV chi nhánh Hà Thành.
4. Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển.
5. Thời gian: từ ngày 01/10-15/10/2018.
 
Chú ý: Học viên ghi nội dung chuyển tiền theo cú pháp: Lop_ho ten_học kỳ
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN