Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v Lịch họp hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn

Ngày 24/09/2018

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  24  tháng  09 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
- Căn cứ thống báo số 04/TB-HVCSPT-SĐH ngày 05/09/2018;
 
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
 
1. Thời gian: 08h00-11h30 Thứ 7 ngày 29 tháng 09 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội đồng 1: P505; Hội đồng 2: P504.
 
Đề nghị các học viên lớp CHTC01 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

Các bài khác