Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 24/09/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v Giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Đợt 2 năm 2018)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 612 /QĐ-HVCSPT
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Đợt 2 năm 2018)
         
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Căn cứ Quyết định 1099/QĐ-BKH ngày 18/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Trưởng khoa Tài chính – Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn cho 26 học viên lớp cao học Tài chính – Ngân hàng 01 (CHTC01) - Đợt 2 năm 2018 của Học viện Chính sách và Phát triển.
Điều 2. Thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng khoa Tài chính – Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (04).
 
        GIÁM ĐỐC
 
      (đã kí)
 
      PGS, TS. Đào Văn Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN