Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 11/09/2018

Thông báo: V/v lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02) và lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công - đợt 3 năm 2018 (lớp CHCS02.1)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02) và lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (lớp CHTC02) và Chuyên ngành chính sách công - đợt 3 năm 2018 (lớp CHCS02.1)

1. Lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02)

- Học phần: Chính sách Thuế

- Thời gian: 08h30 -10h00 Thứ 7 ngày 22 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Quản trị rủi ro tài chính quốc gia

- Thời gian: 14h00-15h30 Thứ 7 ngày 22 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Quản lý tài chính bảo hiểm

- Thời gian: 15h35-17h05 Thứ 7 ngày 22 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây

2. Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ - Lớp CHTC02

- Thời gian: 08h00-11h30 Chủ nhật ngày 23 tháng 09 năm 2018

- Danh sách hội đồng (xem tại đây)

3. Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ - Lớp CHCS02.1

- Thời gian: 08h00-11h30 Thứ 7 ngày 22 tháng 09 năm 2018

- Địa điểm: Hội đồng 1: P505; Hội đồng 2: P504


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN