Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 05/09/2018

THÔNG BÁO: V/v Nộp cuốn luận văn hoàn chỉnh

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 04/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  05  tháng  09 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Nộp cuốn luận văn hoàn chỉnh
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
 
Để chuẩn bị cho buổi góp ý hoàn thiện luận văn của Hội đồng chuyên ngành, Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo các học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng khoá 01 (lớp CHTC01) như sau:
1. Nộp 03 (ba) cuốn luận văn hoàn chỉnh có chữ ký của giảng viên hướng dẫn về phòng Quản lý đào tạo (P601 – đ/c Phúc) trước ngày 22 tháng 09 năm 2018.
2. Lịch Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn: ngày 29 tháng 09 năm 2018.
3. Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp: Từ ngày 13-21/10/2018.
 
Đề nghị các học viên lớp CHTC01 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN