Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 22/08/2018

THÔNG BÁO V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (đợt 2 năm 2018)

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (đợt 2 năm 2018)
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ Chính sách công khoá 02 (CHCS02.1) và Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01) tại Học viện;
- Căn cứ thông báo ngày 16/01/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Danh sách người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học chuyên ngành Chính sách công khóa 2 và Tài chính – Ngân hàng khóa 1;
- Căn cứ thông báo số 02/TB-HVCSPT-SĐH ngày 25/01/2018 về việc lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ;
 
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương của 2 lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 02 (CHCS02.2) và lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01) đợt 2 như sau:
 
1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 02 (CHCS02.1):
- Thời gian: 8h00 - 17h00, Chủ nhật, Ngày 26 tháng 08 năm 2018.
- Địa điểm: P505; P402.
 
2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01).
- Thời gian: 08h00 - 17h00, Chủ nhật, Ngày 26 tháng 08 năm 2018.
- Địa điểm: P403; P405.
 
3. Học viên chưa bảo vệ sau ngày 26/8 phải khẩn trưởng hoàn thiện đề cương và đăng ký bảo vệ đề cương để nhận đề tài chậm nhất là ngày 10/9. Dự kiến Học viện sẽ bảo vệ lần cuối vào ngày 15/9, sau ngày này Học viên phải chịu hoc phí phát sinh do chậm hoàn thiện luận văn theo quy định, đồng thời sẽ nhận đề tài cùng với khóa sau.
 
Ghi chú: Học viên nộp đề cương về phòng quản lý đào tạo qua địa chỉ email: phucbd@apd.edu.vn
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN