Không có tiêu đề

THÔNG BÁO: V/v Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học Khóa 2 (CHTC02) chuyên ngành Tài chính –Ngân hàng

Ngày 05/08/2018

HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /TB-HVCSPT
 
 Hà Nội, ngày  02  tháng  0 8  năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v  Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học Khóa 2 (CHTC02)  chuyên ngành Tài chính –Ngân hàng
 
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2004/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển;
- Căn cứ theo kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 2 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho các học viên lớp cao học Khóa 2 (CHTC02) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Học viện Chính sách và Phát triển (danh sách kèm theo):
     Để đảm bảo luận văn thạc sỹ hoàn thiện theo đúng thời hạn, Học viện đề nghị các học viên:
- Liên hệ với người hướng dẫn khoa học để chuẩn hóa lại tên đề tài và hoàn thiện đề cương luận văn. Đề cương luận văn gửi về Phòng QLĐT qua địa chỉ email: saudaihoc@apd.edu.vn, thời hạn nộp đề cương trước ngày 05/9/2018
- Báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng chuyên môn của Học viện, hoàn thiện đề cương theo kết luận của Hội đồng. Học viện dự kiến tổ chức Hội đồng chuyên môn để góp ý cho đề cương vào ngày 11 và 12/9/2018.
- Học viên có nhu cầu nhận Giấy mời giảng viên hướng dẫn khoa học tại phòng QLĐT (gặp đ/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh).
 
 
Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Cán bộ HDKH;
- Ban quản trị Website;
- Lưu TC-HC, QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
PGS, TS. Đào Văn Hùng
 

Các bài khác