Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 16/07/2018

THÔNG BÁO: V/v trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho lớp CHCS01

 HỌC VIỆN
   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018
 
 THÔNG BÁO
V/v trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho lớp CHCS01
 
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển
về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Học viện Chính sách và Phát triển,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Lịch trao bằng thạc sĩ đối với lớp Cao học Chính sách công – khóa 1 như sau:
- Thời gian: 8h00-11h45, thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Lưu ý:
+ Học viên đến nhận bằng thạc sĩ mang theo CMND;
+ Học viên ký nhận sổ cấp bằng tại Phòng Quản lý đào tạo (Đ/c Thơ);
 
 
 
T/M. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng


  


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN