Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 07/05/2018

Thông báo: V/v Điểm tổng kết các học phần của các lớp thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết các học phần của các lớp thạc sĩ:

1. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 1:

- Học phần: Tiếng anh Tài chính - Ngân hàng

- Học phần: Quản lý tài chính công

- Học phần: Quản trị tổ chức tài chính vi mô

2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2:

- Học phần: Phân tích và Đánh giá chính sách

- Học phần: Quản lý tài chính công

- Học phần: Quản lý tài chính trong các đơn vị công


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN