Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 17/04/2018

THÔNG BÁO V/v thời gian và địa điểm tổ chức góp ý luận văn đối với lớp Chính sách công khóa 2 (CHCSC02.2)

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số:     /TB-HVCSPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v thời gian và địa điểm tổ chức góp ý luận văn đối với
lớp Chính sách công khóa 2 (CHCSC02.2)
 
-         Thời gian: Từ 8h30, ngày 22/4/2018
-         Địa điểm: Hội đồng 1 phòng 401
 Hội đồng 2 phòng 402
 Hội đồng 3 phòng 406
-         Danh sách hội đồng (Phụ lục đính kèm)
-         Danh sách học viên (Phục lục đính kèm)
Đề nghị giảng viên có tên trong Quyết định và học viên lớp CHCS02.2 nghiêm túc thực hiện./.
    Nơi nhận:
-          Ban Giám đốc (để b/c);
-          GV, HVCHCSC02.2;
-         Lưu: TC-HC, ĐT.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN