Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 16/04/2018

THÔNG BÁO V/v lịch đi thực tế của các lớp thạc sĩ tại Học viện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 35/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v lịch đi thực tế của các lớp thạc sĩ tại Học viện
         
Căn cứ Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công;
Căn cứ Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;
Căn cứ Kế hoạch năm học  2017-2018 của Học viện;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch đi thực tế của các lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng như sau:
1. Chuyên ngành Chính sách công: Lớp CHCS02.1; Lớp CHCS03.2
- Thời gian: Từ ngày 21-22/04/2018.
- Địa điểm: Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An - tỉnh Nghệ An.
2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Lớp CHTC01.
- Thời gian: Từ ngày 12-13/05/2018.
- Địa điểm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - CN TP.Huế.
 
Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị tất cả học viên lớp CHCS02.1, CHCS03.2, CHTC01 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lớp: CHCS02.1, CHCS03.2, CHCT01;
- Website sau đại học;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng

 

 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN