Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 14/03/2018

THÔNG BÁO: V/v Kế hoạch tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho lớp CSC1

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 10 tháng  03 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho lớp CSC1
          Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đối với lớp Cao học Chính sách công – khóa 1 như sau:
1.     Hoàn thiện Hồ sơ để xét tốt nghiệp
Căn cứ Quy định tại Điều 31- Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Học viện. Theo đó học viên sau khi bảo vệ luận văn phải tiếp tục hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng, đóng cuốn (02 cuốn) và nộp kèm đĩa dữ liệu theo hướng dẫn của Quy định của Học viện.
Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều học viên chưa thực hiện hoàn thiện luận văn theo quy định. Để đảm bảo tiến độ xét tốt nghiệp và trao bằng, Học viện đề nghị các học viên nhanh chóng hoàn thiện và nộp hồ sơ tốt nghiệp, cụ thể:
-         Thời gian: hạn cuối cùng vào ngày 25/3/2018 (sau thời hạn trên Học viện sẽ xét tốt nghiệp đợt 2 vào tháng 6/2018).
-         Địa điểm nộp: Phòng QLĐT (đ/c Phúc)
2.     Trao bằng tốt nghiệp
Dự kiến việc trao bằng tốt nghiệp 2 đợt/năm 2018:
-         Đợt 1: Tháng 4/2018
-         Đợt 2: Tháng 7/2018
Thời gian và chương trình tổ chức trao bằng sẽ thông báo cụ thể sau trên website sau đại học.
Lưu ý: Học viên có vấn đề cần làm rõ liên hệ với Phòng QLĐT qua đ/c Phúc (mobile: 0978.753737), Quy định đào tạo thạc sĩ có thể tải từ đây.
 
  
T/M. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng

 

 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN