Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 06/03/2018

Thông báo: V/v lịch học và lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học và lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ:

1. Lịch học: Xem tại đây

2. Lịch thi:

* Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 3 (CHCS03.1)

- Học phần: Chính sách xã hội

+ Thời gian: 08h00-09h00, Thứ 7 ngày 17 tháng 3 năm 2018.

+ Địa điểm: P403

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Chính sách công

+ Thời gian: 09h15-10h45, Thứ 7 ngày 17 tháng 3 năm 2018.

+ Địa điểm: P403

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Hệ thống chính trị so sánh

+ Thời gian: 13h00-14h30, Thứ 7 ngày 17 tháng 3 năm 2018.

+ Địa điểm: P403

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

* Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (CHCS02.1)

- Học phần: Chính sách kinh tế vĩ mô

+ Thời gian: 08h00-09h30, Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 + Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Phân tích và Đánh giá chính sách

+ Thời gian: 09h45-11h15, Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 + Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

 * Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02)

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 08h00-10h00, Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 + Địa điểm: P306

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Kinh tế học trong chi tiêu chính phủ

+ Thời gian: 10h15-11h15, Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 + Địa điểm: P306

+ Danh sách thi: (xem tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN